Egetar Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

2021 YILI ORGANİK ARICILIK YAPAN YETİŞTİRİCİLERİN DESTEKLEME ÖDEMELERİNE İLİŞKİN

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2021/53),  10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar” doğrultusunda 30/12/2021 tarih ve 31705 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ ile Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesi (OAYYD) çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşlar ile organik arıcılık faaliyetinde bulunan yetiştiricilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İlgili Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) verilerinin kullanımına, önceki yıllarda olduğu gibi, 2021 yılında gerçekleştirilmiş olan organik arıcılık faaliyetinin desteklenmesi sürecinde de devam edilecektir.  

OAYYD’ne ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi aşamasında ilgili Tebliğ hükümleri uygulanırken aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

A- Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesinde;

1-Desteklemeden yararlanacak yetiştiriciler;

  1. Yönetmelik kurallarına göre yetiştiricilik yapan,
  2. Arıcılık Kayıt Sisteminde (AKS) ve OTBİS’ de kayıtlı olan,
  3. OTBİS Raporunda kayıtlı, organik statüde kovanları bulunan,
  4. Destekleme başvurusu olan, uygunluk belgesinde kayıtlı ve döner sermaye makbuz alındısı bulunan yetiştiriciler desteklemeden faydalanacaktır.

2) Desteklemeden yararlanacak kovan;

a) Yönetmelik kurallarına uygun olan,

b) AKS’ de, OTBİS ’de kayıtlı olan,

c) Organik süreçte bulunan,

d) Uygunluk Belgesinde olan kovanlar desteklemeden yararlanacaktır.

Organik arıcılık yapan yetiştirici, desteklemeye esas olan kovanların tespitlerini, dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne 28/2/2022 tarihine kadar yaptırmış olmalıdır.

OTBİS ve AKS’ de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini destekleme başvurusu esnasında vermek yetiştiricinin kendi sorumluluğundadır.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar, organik süreçte bulunan kovanların Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre uygun yetiştirildiğini gösteren uygunluk belgesini ilgili Tebliğ’in Ek-1’inde yer aldığı şekilde düzenler.

B- Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

OTBİS Raporu’nda kayıtları bulunmayan yetiştiriciler, OAYYD’ den yararlanamayacaklardır. Bu nedenle, OTBİS Raporu’nun alındığı son tarih olan 31/12/2021’ den sonra organik arıcılığa başlayan yetiştiriciler başvuru yapmış olsalar dahi bu destekleme döneminde OAYYD ödemelerinden yararlanamayacaklardır.

Hazırlanan yazılım programında OTBİS ve AKS eşleştirmesi ve karşılaştırmalar gerçekleştirilmiş olarak, desteklemeye tabi olacak yetiştirici ve kovanlar gösterilecektir.

Destekleme kapsamına girmeyen yetiştirici ve kovanlar yazılımda destekleme başvuru alanında gösterilmeyecektir.

Süresi içerisinde başvuru yapmamış yetiştiricilerin desteklemelerden yararlanması mümkün olamayacağından kuruluşunuzla sözleşmesi bulunan ve organik arıcılık faaliyeti yürüten yetiştiricilerin başvuru yapmış olması zorunludur.

Yetiştiricilerin askı sürecinde desteklemeye esas kovan bilgilerine yönelik olarak il/ilçe müdürlüklerine yapacakları itirazlara müteakip, kuruluşunuza yapacakları müracaata göre bir durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra, Tebliğ esaslarına ve organik tarım mevzuatına uygun olan düzeltmelerin bekletilmeden yapılması gerekmektedir.

OAYYD ödemeleri için AKS’ de kaydı olup da OTBİS’ deki bilgileri hatalı veya eksik olan çiftçilerin OAYYD ödemelerinden yararlanabilmeleri için askı sürecinde mutlaka itirazda bulunmaları zorunludur. Askı sürecinde yapılacak itirazlarda yetiştiricilerin, EK-5’te yer alan form ve il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş AKS’den alınan işletme, yetiştirici ve kovan kayıt bilgilerini gösterir belge ile sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi gerekmektedir.