Egetar Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

2023 yılı Bitkisel Üretimde Geçiş Kısaltmasına dair Tarım Orman Bakanlığı Tebliği.

Ülkemizde  organik tarım  faaliyetleri  5262  sayılı Organik Tarım Kanunu  ve  buna  dayalı  olarak

çıkarılan  Organik  Tarımın  Esasları  ve  Uygulanmasına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri  kapsamında

yürütülmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin Organik Bitkisel Üretim Kurallarının belirtildiği 8 inci maddesinin (c)

bendinde; "Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu arazinin önceki yıllardaki kullanım

durumu,  yapılan  uygulamalar,  bölgedeki  genel  durum  ve  yetiştirilen  ürünler,  risk  durumları,  konu ile

ilgili  müteşebbis  kayıtları  ve  raporlarının  incelenmesi  neticesinde  geçiş  sürecini  uzatabilir  ya  da

kısaltabilir.  Müteşebbis  tarafından  organik  tarım  yapılacak  alan  bu  Yönetmeliğin  Ek-1  ve  Ek-2

bölümlerinde yer alan girdiler dışındaki girdilerin geriye dönük olarak en az üç yıl kullanılmadığını resmi

kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile belgelendirilmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluş tarafından

geçiş  süreci  maksimum  bir  yıl  kısaltılabilir.  Müteşebbis  bu  belge/belgeleri  sözleşme  aşamasında

yetkilendirilmiş kuruluşa verir…" hükmü bulunmaktadır.

Bakanlığımızca  yapılan  denetim  ve  Bakanlığımıza  ulaşan  şikayetlerde  kontrol  ve  sertifikasyon

kuruluşlarının gerekli bilgi ve belgeleri süresinde temin etmeyerek, imzasız olarak veya  resmi hüviyeti

bulunmayan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre  faaliyet gösteren şirketlerden alınan yazı ile geçiş

kısaltmasının uygulandığı, bu durumun mevzuat hükümlere aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede  müteşebbislerin resmi kurum ve kuruluşlardan almış oldukları belgeleri sözleşme

aşamasında kuruluşunuza ibraz etmeleri, bu belgelerin sıhhatinin ve doğruluğunun kuruluşunuzca ilgili

kurum  ve  kuruluşlara  gönderilerek  teyit  ettirildikten  sonra  işlem  yapılmasını  ve  buna  göre  geçiş

kısaltması  yapılan  arazilerin  Bakanlığımızca  takibinin  ve  izlenebilirliğinin  sağlanması  için  Organik

Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)'nde sözleşme modülündeki bitkisel üretim faaliyetleri ile ilgili arazi ve ürün

bilgisi  girişinin  yapıldığı  kısma  eklenen  geçiş  kısaltma  bölümünde  istenilen  bilgilerin  girişinin

yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.