Egetar Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması

Organik ürünlerin işlenmesi ve ambalajlanması

MADDE 28 – (1) Organik ürünlerin işlenmesi ve ambalajlanmasında (Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) 5996 sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri ile birlikte aşağıdaki kurallara uyulur. 

etleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri ile birlikte aşağıdaki kurallara uyulur. 

a) İşlenmiş yem veya gıda üreten müteşebbisler veya fason işleyiciler kriƟk işleme basamaklarının sistemaƟk tanımlanmasına 

dayanan uygun prosedürler oluşturur ve bunları güncellerler. Prosedürlerin uygulanması işlenmiş ürünlerin organik üreƟm kurallarına 

uygunluğunu her zaman garanƟ etmelidir. 

b) Müteşebbis veya fason işleyiciler organik ürünün işlenmesi esnasında, bu Yönetmeliğe uygun olmayan ürünlerle karışma ya da 

bulaşmasını önleyecek ve ürünün organik niteliğini koruyacak gerekli tedbirleri alır ve yetkilendirilmiş kuruluşa bildirerek güncel kayıtlı 

tüm işlemlere ve işlenmiş miktarlara erişimini sağlar. 

c) Müteşebbis, organik olmayan ürünleri işlemesi veya depolaması halinde, tüm işlem tamamlanıncaya kadar faaliyetlerini ayrı 

yerde veya ayrı zamanda gerçekleşƟrir. İzin verilmeyen maddeler veya ürünlerle bulaşma riskinden kaçınmak için koruyucu önlemler 

alır. Uygun hijyen tedbirleri uygulayarak, bunların etkinliğini izler ve kayıt alƨna alır. 

ç) Müteşebbis organik olmayan ürünlerle olası karışma ve değişmelere karşı gerekli önlemleri alması ve organik ürünlerin 

tanımlanmasını sağlaması halinde, organik ve organik olmayan ürünleri aynı zamanda depolayabilir. Müteşebbis ürünlerin hasat 

günleri, saatleri, devreleri ve kabul tarih ve zaman bilgilerine ait kayıtları tutar ve yetkilendirilmiş kuruluşa verir. 

d) Gıda ve yem işlemesinde kullanılan katkı maddeleri, işlem yardımcıları, diğer maddeler ve bileşenler ile tütsüleme gibi işleme 

uygulamaları iyi üreƟm uygulamaları prensiplerine uygun olmalıdır. 

e) Şarap dışındaki organik ürünlerin işlenmesinde; bu Yönetmeliğin Ek-8’inde belirƟlen İşlenmiş Organik Gıdaların, Mayaların ve 

Maya Ürünlerinin ÜreƟlmesinde Kullanılacak Maddeler ve Ürünler, normalde gıdaların işlenmesinde kullanılan mikroorganizma ve 

enzim preparatları, doğal aromalı maddeler ve preparatları, içme suyu ve tuz, et ve yumurta damgalarının renkleri, yasal izin verilen 

mineraller, vitaminler ve aminoasitler kullanılır. 

f) Organik gıda yemin ya da ham maddelerin işlenmesinde iyonlaşƨrıcı radyasyon kullanımı yasakƨr. 

g) Organik ürün, geneƟk yapısı değişƟrilmiş organizma veya bu organizmalardan elde edilen ürünler kullanılmadan üreƟlir. 

ğ) Ürünün gerçek doğası hakkında yanlış anlamalara yol açmayan işleme metotları ve ekstraksiyon yöntemleri kullanılır. Organik 

gıdalar tercihen biyolojik, mekanik ve fifiziksel metotlar kullanarak işlenir. 

h) Organik tarım metoduyla üreƟlen bitkisel, hayvansal ve su ürünleri ile organik hammadde, yarı mamul veya mamul madde 

halinde ambalajlanırken organik ürün niteliği bozulmamalıdır. 

(2) (Ek:RG-14/8/2012-28384) Organik ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan tüm madde ve malzemelerde 29/12/2011 tarihli 

ve 28157 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği 

hükümleri uygulanır. 

Organik ve geçiş süreci ürünlerinin etiketlenmesi 

MADDE 29 – (1) (Değişik paragraf:RG-14/8/2012-28384) Organik ve geçiş süreci ürünlerinin eƟketlenmesinde 29/12/2011 

tarihli ve 28157 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi EƟketleme Yönetmeliği hükümleri ile Bakanlığın ilgili 

mevzuaƨnda yer alan hükümlerle birlikte aşağıdaki kurallara uyulur: 

a) Bitkisel kaynaklı geçiş süreci ürünlerinin eƟketlenmesi: Bitkisel kaynaklı geçiş sürecindeki ürünlerin Organik Tarım Geçiş Süreci 

Ürünü ibaresini taşıyabilmesi için: 

1) Organik tarıma geçiş tarihinden iƟbaren minimum on iki aylık bir geçiş sürecine uyulmuş olmalıdır. 

2) EƟket üzerinde ürünün, Organik Tarım Geçiş Süreci Ürünüdür cümlesinde, “organik” ibaresi, “geçiş süreci” ibaresiyle aynı renk, 

punto ve yazım tarzında olmalıdır. Geçiş süreci ürünlerinde organik ürün logosu kullanılmaz. 

3) Nihai ürün içeriğinde yalnızca bir tane tarımsal kaynaklı ürün bulunmalıdır. 

4)(Değişik:RG-22/7/2015-29422) Yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu, kod numarası ile müteşebbis veya ürün serƟfifika 

numarası bulunmalıdır. 

b) Organik ürünün etiketlenmesi: 

1) (Değişik:RG-10/1/2018-30297) Ürünün kime ait olduğu belirƟlir. 

2) Yurt içinde üreƟlerek pazarlanan organik ürünlerin üzerinde, bu Yönetmeliğin Ek-10’unda belirƟlen organik ürün logosu 

kullanılır. 

3) (Değişik:RG-15/2/2014-28914)(3) Yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu, kod numarası ile müteşebbis veya ürün serƟfifika 

numarası bulunur. 

4) (Değişik:RG-10/1/2018-30297) Ürün eƟkeƟnde “Organik” ibaresi yer alır. 

5) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Bu Yönetmelik hükümlerine göre üretilmeyen ürün eƟkeƟnde, bu Yönetmeliğe uygun 

üretildiği, hazırlandığı, işlendiği, ambalajlandığı, depolandığı ima ve beyan edilemez. Organik olmayan ürünler eƟket ve ambalaj 

tasarımıyla, organik ürün etiket ve ambalaj tasarımını çağrışƨracak nitelikte ve benzerlikte olamaz. Böyle ürünler için organik tarımsal 

ürün olarak marka, patent ve tescil alınamaz. Organik olmayan ürünler için, tükeƟcide organik ürün izlenimi oluşturacak, haksız 

rekabete neden olacak, bio, biyo, eco, eko, org (Değişik ibare:RG-22/7/2015-29422) kelimeleri ön ek, son ek veya tek başına 

kullanılamaz. İthal ürünler için de bu hükümler geçerlidir. 

6) (Ek:RG-10/1/2018-30297) Bu Yönetmeliğe uygun olarak üreƟldiği, ithal edilen ürünlerde ise bu Yönetmeliğe uygunluğunun 

kontrol edilerek yeniden serƟfifikalandırıldığı belirƟlir. 

c) Ürünlerin organik ürün olarak eƟketlenme kuralları: 

1) Ürünün bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üreƟlmesi halinde, 

2) İşlenmiş ürünlerde, aşağıda belirƟlen koşulların sağlanması halinde; 

Ürün içerisinde bulunan tarımsal orijinli ürün veya türevlerinin en az % 95’i bu Yönetmelik hükümlerine göre üreƟlmiş olmalıdır. 

(Ek: RG-24/5/2013-28656)(2) Maya ve maya ürünleri tarımsal kaynaklı içerikler olarak hesap edilir. 

Bir ürünün temel olarak tarımsal menşeli içeriklerden üreƟlmiş olup olmadığının tespiƟnde, eklenmiş su ve tuz dikkate 

alınmamalıdır. 

Ağırlığının % 95 inin organik olması koşulu ile bu Yönetmeliğin Ek-8’inin 1 inci bölümünde verilen kod numarası sütununun 

üstünde (*) ile işaretli gıda katkıları tarımsal kökenli gıda girdileri olarak hesaplamalara kaƨlır. Konvansiyonel ürünlerin üreƟminde 

organik tarım metoduyla üreƟlen ürün kullanılması halinde “% X” oranlarıyla birlikte “Organik Tarım Metoduyla ÜreƟlmişƟr” şeklinde 

ifade edilir ve bu ifade, içindekiler kısmında yer alan diğer maddeler ile aynı renk, punto ve yazım tarzında olur. Bu ürünlerde organik 

ürün logosu kullanılmaz. 

Şarap üreƟminde organik üzüm kullanıldığında şarap eƟkeƟnde “Organik Üzümden İmal Edilen Şarap” ifadesi yer alır. Bu 

ürünlerde organik ürün logosu kullanılmaz. 

Ürün içeriğinde bulunan organik olarak üreƟlmeyen tarımsal kaynaklı diğer maddeler bu Yönetmeliğin Ek-9’unun 1 inci 

bölümünde yer almış olmalıdır. 

Ürün, tarımsal kaynaklı olmayan gıda maddelerini kullanmayı gerekƟriyorsa yalnızca bu Yönetmeliğin Ek-8’inin 1 inci bölümünde 

listelenen taşıyıcılar dahil gıda katkılarını içerir. 

Tarımsal orijinli ürün veya türevlerinin işlem görmesi gerekiyorsa bu Yönetmeliğin Ek-8’in 2 nci bölümünde listelenen ürünlerle 

işlem görmüş olması gereklidir. 

Organik bir bileşen, aynı bileşenin organik olmayan formu ya da geçiş sürecinden geleni ile bir arada bulunmaz. 

3) (Ek: RG-24/5/2013-28656)(2) Organik ürün eƟkeƟyle saƨlacak yemlerde bulunan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm bileşenler 

bu Yönetmelik hükümlerine göre üreƟlir ve ürünün kuru maddesinin en az %95’i organik içerikten oluşur. 

4) (Ek: RG-24/5/2013-28656)(2) Farklı oranlarda organik tarım metodundan gelen yem maddeleri ve/veya organik tarımda geçiş 

sürecindeki yem maddeleri ve/veya 17 nci maddenin birinci ķkrasının (h) bendinde izin verilmiş girdiler içeren işlenmiş yem maddeleri 

bu Yönetmeliğe uygun olarak organik üreƟmde kullanılabilir şeklinde eƟketlenebilir. 

ç) Organik ürün etiketinde yer alması zorunlu beyanlar: 

1) (Değişik: RG-24/5/2013-28656)(2) Hazır ambalajlı gıdanın ve yemin etiketinde, ek-10’da belirtilen organik ürün logosu ve 

Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşa verilen kod numarası bulunur. 

2) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Bu Yönetmelik hükümlerine göre üretilmeyen ve yeniden serƟfifikalandırılması yapılmayan ithal 

ürünlerde ek-10’da belirƟlen organik ürün logosu kullanılmaz. 

3) Tarımsal ham maddelerin bir kısmı Türkiye içinde ve bir kısmı da diğer ülkelerde Kanun kapsamında üreƟlmişse; ürün 

eƟkeƟnde hammaddenin menşei olan ülke belirƟlmek şarƨyla bu Yönetmeliğin Ek-10’unda belirtilen organik ürün logosu kullanılır.

4) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Tarımsal hammaddenin tamamının başka bir ülkede Kanun kapsamında üreƟlmiş ve 

sertififikalandırılmış olması ve Türkiye’de mamul ürün haline getirilmesi durumunda ek-10’da belirtilen organik ürün logosu kullanılır. 

Organik ürünlerin depolanması 

MADDE 30 – (1) (Değişik paragraf:RG-14/8/2012-28384) Bu Yönetmelikte yer alan organik ürünlerin depolanmasında, 

29/12/2011 tarihli ve 28157 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi 

hükümlerine uyulur. Organik ürünlerin depolanması ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirƟlmişƟr. 

a) Organik ürünlerin, depolama alanları, ürünlerin tanınmasına imkân verecek ve bu Yönetmelikçe uygun bulunmayan başka 

ürünlerle, maddelerle karışmaya ya da bulaşmaya meydan vermeyecek ve parti numaralarının tanımlanmasını sağlayacak şekilde 

düzenlenir. Organik ürünlerin depolandığı alanlarda kullanılan yalıƨm malzemeleri ve soğutma ile ilgili ekipmanlar bu amaç gözetilerek 

seçilir. İşleme öncesi ve sonrası organik ürünler organik olmayan ürünlerden ayrı bir yerde veya zamanda depolanır. 

b) Ayrı olarak depolamanın mümkün olmadığı durumlarda müteşebbis organik ürünlerle konvansiyonel ürünlerin karışmasını 

engelleyecek tedbirler alır. Müteşebbislerin organik olmayan ve organik ürünlerle çalışması durumunda ve depolama tesislerinde diğer 

tarımsal ürünler ve gıda maddelerini depolamaları durumunda: 

1) Organik tarımsal ürünler, organik olmayan diğer tarımsal ürünler ve/veya gıda maddelerinden ayrı olarak muhafaza edilir. 

2) Organik olmayan ürünlerle karışma veya değişmeyi önleyecek ve tanımlamayı sağlayacak her türlü önlem alınır. 

3) Organik ürün depolaması öncesinde uygun temizlik önlemleri alınır, bunların etkinliği kontrol edilerek, kayıtları müteşebbis 

taraķndan tutulur. 

c) Organik ürünlerin depolanması sırasında ürünün organik özelliğini kaybeƫrecek ilaç ve ilaçlama yöntemi kullanılmaz. 

ç) Organik ürünlerin depolanmasında ürünün organik özelliğini kaybeƫrecek malzeme ve maddeler kullanılmaz ve doğal 

olmayan uygulamalar yapılmaz. 

d) Müteşebbis taraķndan depolama koşulları ile depolanan organik ürünün giriş ve çıkış miktarları ve tarihine ilişkin kayıtlar 

düzenli olarak tutulur. Müteşebbis taraķndan imzalanan bu kayıtlar yetkilendirilmiş kuruluşa onaylaƨlır ve çizelgenin bir nüshası 

müteşebbis taraķndan, diğer nüshası yetkilendirilmiş kuruluş taraķndan saklanır. 

e) Organik bitkisel ve hayvansal üretim birimlerinde bu Yönetmelikte izin verilmeyen girdilerin depolanması yasakƨr. 

Organik ürünlerin taşınması 

MADDE 31 – (1) (Değişik paragraf:RG-24/5/2013-28656) Bu Yönetmelikte yer alan organik ürünlerin taşınmasında, 29/12/2011 

tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi hükümlerine 

uyulur. Organik ürünlerin taşınması ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirƟlmişƟr. 

a) Müteşebbisler organik ürünlerini toptancılar ve perakendeciler dâhil diğer ünitelere ancak uygun ambalajlar ve araçlarla, 

içeriğinde herhangi bir bozulma olmayacak, ambalaj ve eƟkeƟne zarar gelmeyecek şekilde kapalı olarak ve bu Yönetmelikte belirƟlen 

aşağıdaki ibareler bulunacak şekilde taşınmasını sağlamalıdır. 

1) İşletenin adı ve adresi, farklı durumlarda ürün sahibi veya saƨcısı, 

2) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Ürünün organik olduğunun açıkça yazıldığı fatura veya sevk irsaliyesi, 

3) Müteşebbisi kontrol eden yetkilendirilmiş kuruluşun ismi ve kod numarası, 

4) Organik ürünlerin taşınmasında tam bir kontrol yapmak amacıyla yetkilendirilmiş kuruluş taraķndan ihƟyaç duyulan bilgiler 

ürünle birlikte taşınır. Nakliyeye ait bilgiler, yazılı doküman ile belgelenir. Hesaplar, giren ve çıkan ürün arasındaki dengeyi gösterir. 

b) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Ek-11’in birinci ve ikinci bölümünde yer alan Müteşebbis veya Ürün SerƟfifikası bulunur. 

c) Aşağıda belirƟlen durumlarda paketlerin, nakliye araçlarının kapaƨlmasına gerek yoktur. 

1) Organik kontrol sistemine tabi olan müteşebbisler arasındaki doğrudan taşımada, 

2) Gerekli bilgileri içeren dokümanın ürünle birlikte olması durumunda, 

3) Taşıyıcı ve alıcı müteşebbislerin ikisinin de yetkilendirilmiş kuruluşun kontrolüne açık olan taşıma işlemleriyle ilgili yazılı 

kayıtları tutması durumunda. 

ç) Ürünlerin diğer işletmeler ya da birimlerden kabulü sırasında ürünü kabul eden kişi gerek gördüğü durumlarda pakeƟn 

kapanışı ya da ambalajının, ayrıca eƟkeƟn bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine uygunluğunu inceler. EƟket bilgileri ile ürünün 

beraberinde gelen diğer dokümanların birbirine uyumunu kontrol eƫkten sonra karşılaşƨrmanın sonucunu kayıtlarına ekler. 

d) Organik yem ve yem hammaddelerinin taşınmasında konvansiyonel yem ve yem hammaddeleri ile karışmasını önleyecek 

tedbirler alınır ve bunlarla ilgili yazılı kayıtlar müteşebbis taraķndan tutulur. 

Organik ürünlerin pazarlanması 

MADDE 32 – (1) Organik ürünlerin pazarlanması kuralları aşağıda belirƟlmişƟr. 

a) Bu Yönetmelik hükümlerince üreƟlmiş ve bu Yönetmeliğin Ek-11’inin ikinci bölümünde yer alan ürün serƟfifikasına sahip olan 

organik hammadde ve/veya işlenmiş organik ürünler organik ürün olarak pazarlanır. 

b) İşlenmemiş ürünlerde ürünlere toptan ürün serƟfifikası verilir. Her bir saƨşta saƨş miktarı ürün serƟfifika sureƟne müteşebbis 

taraķndan derkenar düşümü yapılır ve imza alƨna alınır. Ayrıca bu saƨş miktarı 7 gün içinde yetkilendirilmiş kuruluşa bildirilir. 

Yetkilendirilmiş kuruluş taraķndan stok takibi yapılır. 

c) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) İşlenmiş ürünlerde ürün serƟfifikası düzenlenir. İşlenmiş ürünlerde ürün el değişƟrdiğinde yeni 

bir işleme tabi tutulmuyorsa ve eƟket bilgileri değişmiyorsa tekrar serƟfifika düzenlenmez. Depolama, toptan pazarlama ve dağıƨm 

yapan müteşebbislerin toptancıya ve perakendeciye saƨşlarında ürüne, mevcut ürün serƟfifikasının müteşebbis taraķndan onaylı 

fotokopisi ile birlikte fatura ve sevk irsaliyesi eşlik eder. Ürün serƟfifikasının onaylı fotokopisi üzerine müteşebbis taraķndan yapılan saƨş 

belgelerinin numarası yazılır ve onaylanır. Bu saƨş miktarı onbeş gün içinde yetkilendirilmiş kuruluşa bildirilir. Yetkilendirilmiş kuruluş 

taraķndan stok takibi yapılır. 

ç) Organik ürünler, organik ürün olduğu açıkça belirƟlerek saƨlır. Organik ürünlerin, konvansiyonel ürün ile karışmaması ve 

organik niteliğinin korunması organik ürün saƨşı yapan müteşebbisin yükümlülüğündedir. 

d) Aracılık hizmeƟ veren, ürünleri direkt olarak nihai tükeƟci ya da kullanıcıya transfer eden gerçek ya da tüzel kişiler ithalat 

yapmamaları, üreƟm, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplama, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, eƟketleme, muhafaza, 

depolama ve taşıma işlemlerini yapmamaları koşulu ile yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapmak zorunda değildir. 

e) İthalat veya ihracat yapmak isteyen müteşebbis, ulusal mevzuat hükümleri gereğince tamamlamakla yükümlü olduğu diğer 

belgelerle birlikte Bakanlığın ilgili birimine başvurur. 

f) Organik ürünlerin ihracaƨ, Dış Ticaret Müsteşarlığının İhracaƨ Kayda Bağlı Ürünler Listesinde yer alan ürünler için yapılan 

işlemlere tabidir. Bu nedenle; müteşebbisler, ihracat dokümanlarının bir örneğini bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğine verir. Ege İhracatçı 

Birlikleri ihracatçı bildirimleri ve ihracat verilerini yılsonunda Bakanlığa bildirir. Bakanlığın talep etmesi halinde muhtelif zamanlarda da 

ihƟyaç duyulan verileri Bakanlığa bildirir. 

g) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) İthal ürünlerin yetkilendirilmiş kuruluş taraķndan Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluğunun 

kabul edilmesi halinde yeniden serƟfifikalandırılması yapılır. 

ğ) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) İthalatçı ithalat halinde, yetkilendirilmiş kuruluş taraķndan istenilen belgeleri eksiksiz olarak 

bu kuruluşa verir. Yetkilendirilmiş kuruluş taraķndan yeniden serƟfifikalandırma yapmak amacıyla aşağıda belirƟlen bilgi ve belgeler 

istenir. Bunlar: 

1) İthalatçının ithalat faaliyetleri; ithalatçının adı, adresi, ürünün geldiği ülke, ürünlerin ülkeye giriş noktası ve ithal edilen 

ürünlerin depolanmasında kullanılacak binaların uygunluğuyla ilgili detaylı açıklama belgeleri, 

2) Karşı ülkeden alınan ürünün eƟkeƟ ve içeriğine dair bütün bilgilerin aslı veya noter onaylı tercümeleri, 

3) İthalat işleminin nasıl gerçekleşeceğini ve ihlal durumunda alınacak ihƟyaƟ tedbirleri içeren belgeler, 

4) İthalatçı taraķndan kullanılacak herhangi bir deponun diğer ülkede bulunması durumunda, karşı ülkenin yetkilendirilmiş 

kuruluşu taraķndan kontrole açık olacağını belirten belgeler, 

5) İlgili parƟnin miktarı, orijini ve yapısı, kontrol mekanizmasının detayları, üreƟm, işleme, ambalajlama, depolama, nakliye 

işlemlerinin detayları, alıcıları, serƟfifikaları, ürüne ilişkin yıllık kontrol raporları. 

h) (Ek:RG-10/1/2018-30297) Vergiye tabi olmayan çiŌçilerden saƨn alınan organik ürünler için müstahsil makbuzu düzenlenir. 

(2) Yetkilendirilmiş kuruluş taraķndan gerek duyulması halinde yukarıdaki bilgi ve belgelere ek olarak bilgi ve belgeler istenebilir. 

Tüm bilgi ve belgeler, Bakanlık deneƟmlerinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.