Egetar Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

Hayvancılık Sertifikasyonu

Sentetik olarak üretilen maddelerin direk veya dolaylı olarak hayvansal üretimde kullanılmadığı veya kullanımı zorunlu ise minimum düzeyde kullanıldığı, organik yemle besleme ve sağlıklı hayvan yetiştiriciliği prensibiyle her aşması kontrollü, sertifikasyona tabi olan hayvansal üretime organik hayvansal üretim (organik hayvan yetiştiriciliği) denir. Hayvancılık Sertifikasyonu da bu üretim sürecini belgeleyen işlemlerin bütününe işaret etmektedir.

Organik Tarım ile ilgili Kontrol Prosedürü, Raporlama ve Sertifikasyon prosedürü, ilgili standartlar ve yasalar doğrultusunda düzenlenmiştir. Türkiye’de 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (TR Organik Yönetmeliği)” ile uygulanması gereken kurallar düzenlenmiştir. Organik Hayvancılık Sertifikasyonu ve Organik Hayvansal Üretim faaliyeti ile ilgili gereklilikler de yine aynı Yönetmelikte Md. 16, Md.17, Md.18, Mad.19, Md.20 ve Md. 21 ile düzenlenmektedir. Ayrıca genel kurallar için Md.5 ve 6 da göz önünde bulundurulmalıdır. Benzer şekilde; arıcılık faaliyetleri ile ilgili gereklilikler de Yönetmeliğin 22. maddesi ve ilgili alt bentlerde düzenlemektedir.

Organik Hayvan Yetiştiriciliği, beslenmenin organik yemler ile yapıldığı, genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) kullanılmadığı, araziye bağlı olarak hayvan sayısının sınırlandırıldığı, hayvan refahına (animal welfare) öncelik verilen, zorunlu haller dışında doğal veterinerlik ilaçlarının tercih edildiği, hayvan gübresinin kirlilik yaratmadığı, sağlıklı et, yumurta, süt, bal üretimin hedeflendiği bir organik üretim yöntemidir.

Hayvancılık Sertifikasyonu için temel bileşenler şu şekilde sıralanabilmektedir: Hayvan orijini ve kimliği, yemleme, barınma, veterinerlik (hayvan sağlığı), temizlik, hayvan refahı (animal welfare), gübre, kontrol, kayıt tutma …

Hayvancılık Sertifikasyonu amacıyla yapılan kontrollerde, aşağıda sayılan hususlar öncelikle denetlenmektedir:

 • Damızlık veya üretime yönelik organik hayvancılıkta, hayvan ırkı seçimi,
 • Hayvanların beslenme şekli ve genetik yapısı,
 • Hayvanların üreme şekli (Klonlama ve embriyo transferi kullanılıp kullanılmadığı),
 • İşletmedeki Mera ve açık alanlar (Hayvan yoğunluğu yayılan azot miktarı bakımından, kullanılan tarımsal alanda 170 kg/N/ha /yıl’ı aşamayacak sayıda belirlenir.),
 • Yetiştiricilikte Organik ve konvansiyonel hayvan ayrımı,
 • Organik ve Konvansiyonel hayvanlar ortak alanlarda otlatılma koşulları,
 • Organik ve Konvansiyonel hayvanların aynı merada farklı zamanlarda otlatılma koşulları,
 • Organik yem bitkileri üretimi yapılacak arazi koşulları,
 • Hayvansal üretimde geçiş süreci,
 • Hayvanın Damızlıkta hastalık durumu,
 • İlk sürü oluşturulurken hayvan sayısı yeterliliği,
 • Sürü genişletme gerekiyorsa koşulların uygunluğu,
 • Hayvanların beslenme şekilleri, Organik olarak üretilmiş veya işlenmiş yemlerde yönetmelik şartlarının sağlanması,
 • Yem işlemede paralel üretim,
 • Çiftlikteki Hayvan Popülâsyonunu,
 • Hastalık önleyici tedbirler,
 • Hastalık veya yaralanma durumunda alınan tedbirler,
 • Tıbbi ürün kullanım usul ve esasları,
 • Yetiştirilme ve üreme esnasında genetik müdahale veya Genetiği değiştirilmiş girdi kullanımı,
 • Büyüme veya üretimi arttırıcı maddelerin ve hormonların kullanımı,
 • Birim alanda bulunan hayvan sayısı,
 • Hayvanların bakım şartları,
 • Hayvanların bağlanma koşulları,
 • Hayvan barınaklarının yapı malzemesi (Yalıtım, havalandırma, ısınma ve benzeri koşullar),
 • Serbest gezinti alanları,
 • Barınakların temizlik ve dezenfeksiyonu,
 • Hayvanların psikolojik koşulları,
 • Hayvanların gezinti alanları,
 • Barınakların zemin koşulları,
 • Hayvan dışkısı toplama alanları,
 • Barınakların suni ışıklandırma süreleri,
 • Hayvanların Nakliyesi ve kesim kurallarına uygunluğu,
 • Hayvan gübresi kullanma, bulundurma ve koruma kuralları,

 

Organik Hayvancılık Sertifikasyonu doğrultusunda, hayvansal üretim faaliyetlerinin kontrolü faaliyetin bütün kısımlarını kapsamaktadır. Burada, önceden hazırlanmış bir Organik Sistem Planı (OSP) çerçevesinde, faaliyetin bütün üretim prosedürleri, araçları ve ilgili tüm hususlar, yasal standartlar ile uygunluk konusundaki bütün somut tedbirler, denetime tabidir:

EGETAR Organik Tarım Hayvansal Üretim Denetim Programı ile ilgili detaylı bilgiye ve uzmanlarımızca hazırlanmış olan dokümana ulaşmak için tıklayınız…